Giỏ hàng

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Blockchain3.0/ smart contrack2.0:

 • Ứng dụng đa nghành đa nghề trong đời sống,
 • Ứng dụng trong giáo dục
 • Ứng dụng trong y tế
 • Ứng dụng trong nông nghiệp sạch
 • Ứng dụng trong năng lượng
 • Ứng dụng quản trị data base
 • Ứng dụng trong thương mại,bán lẻ
 • Ứng dụng trong du lịch
 • Ứng dụng trong tài chính
 • Ứng dụng trong game
 • Và rất nhiều các lĩnh vực khác trong 2019-2020.